Privacyverklaring

1. Informatie over ons bedrijf

Eraneos Netherlands B.V. (hierna ‘we/wij’, ‘ons/onze’, ‘de dienst’ of ‘Eraneos’) is een wereldwijd opererend adviesbureau op het gebied van management en technologie dat statutair gevestigd is te Amsterdam, Nederland. Eraneos handelt in de hoedanigheid van ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van de website https://www.eraneos.com of een ander domein of subdomein van Eraneos (hierna ‘de website’), diensten of producten van ons afneemt, contacten met ons hebt, met ons communiceert of anderszins met ons werkt en is derhalve verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens in dit verband.

Indien je vragen of twijfels hebt over dit document of de verwerking van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen met:

Eraneos Netherlands BV
De Passage 126-136
1101 AX Amsterdam
+31 20 305 3700
E-mail: privacy.nl@eraneos.com

Deze Privacyverklaring sluit aan bij de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) van de EU.

In het licht van onze voortdurende inspanningen om de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren, legt deze Privacyverklaring uit hoe we persoonsgegevens verwerken en welke beginselen we hanteren met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EER naar de Verenigde Staten en andere landen buiten de EER.

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Om die reden adviseren wij je om elke keer wanneer je onze websites bezoekt de Privacyverklaring te bekijken: de daar geplaatste versie is actueel en van toepassing. Als de Privacyverklaring deel uitmaakt van een met jou gesloten overeenkomst, zullen we je per e-mail of op andere passende wijze in kennis stellen van eventuele wijzigingen.

2. Gegevens die we verwerken en handelingen die we verrichten

Het is van belang te weten dat je in het algemeen onze websites kunt bezoeken zonder persoonsgegevens over jezelf te verstrekken.

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld om je toegang te verlenen tot bepaalde onderdelen van onze websites of om je op onze websites een betere gebruikerservaring te verschaffen, of als je specifieke informatie of diensten wilt aanvragen, zullen we persoonsgegevens van je moeten verzamelen, die we vervolgens verwerken voor de hieronder beschreven doeleinden.

Onder voorbehoud van je voorafgaande toestemming kunnen we de persoonsgegevens die je met ons deelt eveneens gebruiken voor marketingdoeleinden, om je informatie te sturen over onze diensten en aanbiedingen, en voor het op de website creëren, plaatsen en verbeteren van content en diensten die relevant voor je kunnen zijn.

Je kunt je instellingen met betrekking tot cookietoestemming/opt-in voor webanalyses regelen via de cookiebeheertool die zich steeds rechtsonder in je scherm bevindt.

Meer informatie over de cookies die we gebruiken, vind je in ons cookiebeleid.

Voorts en meer in het bijzonder verwerken we de volgende persoonsgegevens wanneer je onze website bezoekt of met ons communiceert, uit onderstaande bronnen.

(a) Onze correspondentie: als je per post, telefoon of e-mail of langs andere elektronische weg contact met ons opneemt, kunnen wij die correspondentie opslaan. Wij bewaren je bericht maximaal 12 maanden. Het staat je uiteraard vrij om een schuilnaam en een pseudoniem e-mailadres te gebruiken.

(b) Gegevens die je ons verstrekt: persoonsgegevens die je ons verstrekt, hetzij via onze websites dan wel door anderszins met ons te communiceren, waaronder je naam, titel, positie en contactgegevens.

(c) Je transacties: gegevens betreffende transacties die je verricht via elektronische of andere kanalen en betreffende de uitvoering van de diensten die wij leveren.

2.1 Sollicitanten en zakelijke partners

Ter beoordeling van mogelijke indienstneming of samenwerking en om diensten te verlenen aan onze klanten, kunnen wij onderstaande persoonsgegevens van je verwerken.

(a) Gegevens betreffende jezelf die we kunnen verzamelen: uit openbaar beschikbare informatie die met behulp van zoekmachines of op corporate websites kan worden gevonden en uit informatie die je zelf openbaar hebt gemaakt, kunnen wij gegevens verzamelen zoals je naam, academische en professionele achtergrond en arbeidsverleden, alsook de identiteit van je huidige en eerdere werkgevers en je functies/posities.

(b) Gegevens die je ons verstrekt: persoonsgegevens die je ons verstrekt, waaronder je naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres(sen) en andere contactgegevens, gedetailleerde informatie betreffende je academische en professionele achtergrond en arbeidsverleden (en andere informatie die doorgaans in een gedetailleerd cv is opgenomen).

2.2 Klanten en potentiële klanten

Als je klant (of een potentiële klant) bent, kunnen we, naast de in artikel 3.1 vermelde informatie, persoonsgegevens van je verzamelen in het kader van onze normale zakelijke relatie met jou en van onze dienstverlening aan jou. In dat geval verwerken we je gegevens om onze contractuele verplichtingen jegens jou na te komen.

2.3 Bezoekers van de websites: webanalyse

Gebruik van de website en communicatie
Wij verwerken de gegevens betreffende je bezoeken aan de websites, evenals via cookies en andere trackingtechnologie verzamelde informatie, waaronder je IP-adres en domeinnaam, je browserversie en besturingssysteem, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de bronnen die je raadpleegt.

We maken daarnaast gebruik van onderstaande diensten.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (‘Google’). Meer informatie over het gebruik van Google Analytics kan worden gevonden op deze website.

Door cookies gegenereerde informatie met betrekking tot je gebruik van deze website wordt in de regel doorgegeven aan en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Onze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie ‘anonymizeIp()’, waarmee door middel van maskering het IP-adres wordt geanonimiseerd en een directe persoonlijke relatie met de gebruiker wordt uitgesloten. Google gebruikt deze informatie ten behoeve van ons voor het evalueren van je gebruik van de website, voor het samenstellen van rapporten betreffende activiteit op de website en om ons te voorzien van andere diensten in verband met activiteit op de website en internetgebruik. Het IP-adres dat door je browser als onderdeel van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen te selecteren in je browser. Voorts kun je het verzamelen van door het cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op het gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) evenals de verwerking van die gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren.

Socialmediawidgets en -tools
Onze websites zijn standaard voorzien van functies om delen mogelijk te maken via externe socialmediatoepassingen, zoals de vind-ik-leukknop van Facebook. Dergelijke socialmediatoepassingen verzamelen en gebruiken informatie betreffende jouw activiteit op Eraneos-websites. Persoonsgegevens die je via dergelijke socialmediatoepassingen verstrekt, zullen vaak worden verzameld en gebruikt door andere leden van de betreffende socialmediatoepassing en dergelijke interacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende externe bedrijven die de toepassing verstrekken. Wij hebben geen controle over en zijn evenmin verantwoordelijk voor die bedrijven of hun gebruik van je gegevens.

3. Het delen van je persoonsgegevens

Wij kunnen gegevens die je ons verstrekt bekendmaken aan:

  • dienstverleners, zoals betalingsverwerkers;
  • overheidsinstellingen, zoals rechtshandhavingsinstanties, als wij daar wettelijk toe verplicht zijn of indien we onze rechten of die van derden moeten beschermen;
  • onze dochtermaatschappijen en gelieerde bedrijven: Eraneos heeft wereldwijd verschillende dochtermaatschappijen en onze interne processen zijn gericht op onze internationale activiteiten (zie ook artikel 4 hieronder);
  • een volgende eigenaar, mede-eigenaar of exploitant en hun adviseurs in verband met een bedrijfsfusie, consolidatie, herstructurering of de verkoop van een aanzienlijk deel van of al onze aandelen en/of activa, of een andere bedrijfsreorganisatie, in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

4. Doorgifte aan derden en garanties

Gezien de internationale aard van onze bedrijfsactiviteiten kunnen bepaalde verkrijgende partijen zich behalve in de EER ook in andere landen in de wereld bevinden, met name in de Verenigde Staten. Je dient er rekening mee te houden dat in het kader van onze zakelijke relatie met jou, je gegevens doorgegeven kunnen worden aan elk ander land waar onze klanten, hun gelieerde bedrijven of zakelijke partners evenals dienstverleners of geconsulteerde experts zijn gevestigd. Voorts is binnen de organisatie van de Eraneos Group het uitwisselen van persoonsgegevens tussen onze verschillende vestigingen noodzakelijk en kunnen Eraneos-entiteiten ook buiten de EER zijn gevestigd.

In gevallen waarin we persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EER, dienen wij ingevolge de AVG te verzekeren dat de verkrijgende partij een passend niveau van gegevensbescherming biedt. Indien een verkrijgende partij zich bevindt in een land dat volgens een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie niet beschikt over adequate wettelijke gegevensbescherming, eisen wij van die partij dat zij voldoet aan de gegevensbeschermingsnormen van de EU. Daartoe maken we gebruik van de gepaste modules van de herziene standaardcontractbepalingen van de EU (die hier gevonden kunnen worden), tenzij we ons kunnen beroepen op een uitzondering. Een uitzondering kan bijvoorbeeld van toepassing zijn in geval van een gerechtelijke procedure in het buitenland of een zwaarder wegend openbaar belang, ingeval de nakoming van een contract bekendmaking noodzakelijk maakt, of als gegevens door jou algemeen beschikbaar zijn gesteld en je geen bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking ervan.

5. Bewaar-/verwijderingsbeleid

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden, voor naleving van wettelijke bewaartermijnen of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Onze bewaartermijnen zijn gebaseerd op zakelijke behoeften. Gegevens betreffende jezelf die wij niet langer nodig hebben, worden hetzij anoniem gemaakt (waarna de anonieme gegevens eventueel worden bewaard) dan wel op veilige wijze vernietigd.

Indien de verwerking plaatsvindt op basis van jouw toestemming (‘opt-in’), verwijderen wij je gegevens direct nadat je jouw toestemming intrekt (‘opt-out’).

6. Gegevensbeveiliging

Wij hebben gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onjuist gebruik, onopzettelijke vernietiging, onopzettelijk verlies en onopzettelijke wijziging. Wij beperken de toegang tot je persoonsgegevens tot die personen die er voor de desbetreffende doeleinden over moeten kunnen beschikken.

Gezien de open aard van het internet is de doorgifte van gegevens via het internet nooit totaal veilig. Hoewel we redelijke maatregelen zullen nemen om je persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van gegevens die via het internet (waaronder e-mail) aan ons worden doorgegeven niet garanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk en evenmin aansprakelijk voor de veiligheid van je gegevens tijdens de doorgifte ervan via het internet. Dergelijke doorgifte geschiedt altijd op eigen risico en je dient zelf te zorgen dat je persoonsgegevens op een veilige manier aan ons worden doorgegeven.

7. Je rechten

Volgens de AVG heb je het recht ons te vragen om inzage in en rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens, om beperking van de verwerking van je betreffende gegevens, evenals, waar van toepassing, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Waar van toepassing heb je eveneens het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Wij wijzen erop dat het intrekken van je toestemming de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming voorafgaand aan de intrekking onverlet laat.

Meer informatie over je rechten vind je op de website van de Europese Commissie.

In elk geval heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De lijst van betreffende instellingen binnen de EER kun je bekijken via deze link: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_nl

Indien je een of meer van de genoemde rechten wenst uit te oefenen, verzoeken wij je contact op te nemen met de betreffende functionaris van ons bedrijf (zie artikel 1 hierboven).